به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۱۹، ۱۴۰۰

یک اعتراف صادقانه و نفرتی که از آخوندها به اوج خود رسید!!!


یک اعتراف صادقانه و نفرتی که از آخوندها به اوج خود رسید!