به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۲۴، ۱۴۰۰

فصل تازه جنگ گرگها :

 مردم منتظر اعدام حسن روحانی باشند؟!

فصل تازه جنگ گرگها