به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، بهمن ۰۷، ۱۴۰۰

تصاویر حیرت آور تلویزیون روسیه از فلاکت ابراهیم رئیسی در کاخ کرملین!!!


 فلاکت ابراهیم رئیسی در کاخ کرملین