به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۲۶، ۱۴۰۰

در رویدادی بی سابقه : آتش خشم فقرا در خرمن پولدارهای تهران افتاد!!!


آتش خشم فقرا در خرمن پولدارهای تهران