به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، بهمن ۰۹، ۱۴۰۰

سخنان اعتراضی پیرمرد روستایی خطاب به رئیسی:

 شهرداری برای سفر شما اینجا را تمیز کرده و زباله ها را قایم کرده است!