به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، دی ۲۰، ۱۴۰۰

بکتاش آبتین، دلاوری که بر پیکر خفتگان گام نهاد

و افق های هلهله را تماشایی کرد
دلاوری که بر پیکر خفتگان گام نهاد