به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۱۰، ۱۴۰۰

افشاگری بهت آور احمدی نژاد از پشت پرده یک معامله کثیف!!!


یک معامله کثیف!