به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، دی ۱۶، ۱۴۰۰

یک صحنه تکان دهنده از انقلاب ۵۷ و زنی که از آینده آمده بود!!!


بختیار، سنگرتو نگهدار