به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، بهمن ۰۹، ۱۴۰۰

تبلت ۳۲۹ - از والدینی که گروگان گرفتند تا فرزندانی که گرین کارت و نگاهی به کمپین بگذار حرف بزنم


نگاهی به کمپین بگذار حرف بزنم