به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۰۳، ۱۴۰۰

فرزانه روستایی و آمنه سادات ذبیح پور ، مرزهای شجاعت و رذالت را جا به جا کردند

دیداررئیسی با پوتین!
فرزانه روستایی و آمنه سادات ذبیح پور
مرزهای شجاعت و رذالت