به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آذر ۱۰، ۱۴۰۱

اولین مصاحبه علی کریمی در کانادا: تصویر مردی که برای وطن همه ثروتش را از دست داد


اولین مصاحبه علی کریمی در کانادا