به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۰۴، ۱۴۰۱

«خامنه ای خمینی دیگر است! این یکی از اون یکی خائن تر است!»

 ««خامنه ای خمینی دیگر است! این یکی از اون یکی خائن تر است!»/ شنبه 3 دی