به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۲۰، ۱۴۰۱

چین در یک چرخش غافلگیرانه، از پشت به سیدعلی خنجر زد!!!


چین در یک چرخش غافلگیرانه، از پشت به سیدعلی خنجر زد!!!