به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آذر ۱۲، ۱۴۰۱

علی جوانمردی ــ برنامە زندە ویژە بامداد شنبه ١٢ آذر ماه ١٤٠١ !


علی جوانمردی