به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۲۱، ۱۴۰۱

ننگ رسوایی فاطی کماندوها بر پیشانی حکومت و داغ مجید رضا رهنورد بر دل ملت!!!

مجید رضا رهنورد اعدام شد

داغ مجید رضا رهنورد بر دل ملت!