به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۱۴، ۱۴۰۱

در یک نیرنگ نخ نما برای فریب مردم، دیکتاتور تهران یک قدم عقب نشست!!!


دیکتاتور تهران یک قدم عقب نشست!