به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آذر ۲۶، ۱۴۰۱

تبلت: خامنه‌ای دیکتاتور حقیری که خود را انقلابی می دانست


تبلت: خامنه‌ای دیکتاتور حقیری که خود را انقلابی می دانست