به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۲۰، ۱۴۰۱

طنزهای بیژن اسدی پور