به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آذر ۱۲، ۱۴۰۱

بخوان به نام زن، بخوان به نام ایران، بخوان به نام آزادی

بخوان به نام ایران 

بخوان به نام ایران