به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۱۴، ۱۴۰۱

طنزهای بیژن اسدی پور ، می گویند