به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۲۹، ۱۳۸۹

حامد يازرلو با دستبند و پابند
جهت عكسبرداري به بيمارستان منتقل شد

كانون حمايت ازخانواده هاي جان باختگان وبازداشتي ها: بنا بر اخبار دريافتي حامد يازرلو,كارشناس ارشد مهندسي هوا فضا از دانشگاه امير كبير كه هم اكنون در بند 350 اوين زنداني است بر اثر بروز حادثه اي در روز تاسوعا دستش مجروح ميشود که جهت چک وضعيت آرنج دستش و عكسبرداري به بيرون از زندان منتقل گرديد. مأموران اطلاعات زندان حامد يازرلو را براي تحقير با پابند و دست بند زدن به دستي كه مجروح بوده براي عكس برداري به بيمارستان برده و بعد از عكسبرداري مشخص ميشود كه آرنج وي ترك برداشته است كه بدون ديدن ارتوپد آنرا آتل بندي كرده و مجددا ً به همان شرايط دست بندو پابند به اوين برميگردانند.
شايان ذکر است که مادر حامد,خانم نازيلا دشتي نيز در زندان اوين, بند زنان موسوم به بند متادون محبوس است.همچنين برادر ديگر حامد, آقاي هود يازرلو دانشجوي مديريت صنعتي دانشگاه غير انتفاعي قزوين ميباشد که هود نيز در زندان گوهردشت کرج زنداني است.