به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۰۵، ۱۳۸۹

      استاد محمد رضا شجریان
       شعر از فریدون مشیری
زبان آتش
تو از آئین انسانی چه میدانی؟
اگر جان را خدا دادست / چرا باید تو بستانی؟
چرا باید که با یک لحظه غفلت / این برادر را به خاک و خون بغلطانی؟