به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۱۰، ۱۳۸۹

سال نو میلادی بر مسیحیان جهان مبارک  Happy New Year