به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، دی ۰۹، ۱۳۸۹

   استاد مصطفی بادکوبه ای
«شنیده شد، متاسفانه از یک رسانه رسمی کشور
که اهالی بهشت با عربی حرف میزنند و خدا هم
با اونا با عربی حرف میزنه»
خدای عرب  
بهشت من سخن پرتوان فردوسی است/که نیست در سخنش رنگ اعتنای عرب
به بوستان و گلستان بهشت جاویداست/بهشت رشد بشر نیست شکم سرای عرب
بهشت من سخن حافظ خوش الحان است/کلام پخته کجا شرح قصه های عرب
سخن ز مثنوی معنوی بگو ای دوست/که شادمانه بهشتی است بی عزای عرب
 بهشت نقد جهان در رباعی خیام/هزاربار به از باغ بی صفای عرب 

(ویدئوی  شعر خدا با صدای شاعر، اینجا) 
شعر خدای عرب از استاد مصطفی بادکوبه ای - Mostafa Badkoobei.avi