به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۳۰، ۱۳۸۹

زلزله در زلزله در زلزله
فرمودند بی حجابی موجب زنا ست و زنا هم زلزله می اورد