به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آذر ۲۷، ۱۳۸۹

    مرضیه
بارون می باره، بارون می باره...! 
بارون می باره...بارون می باره...
از ابرا داره آسمون می باره
توی هر قطره اشک ستاره / داره رو گل و گلدون می باره
بارون می باره...بارون می باره...بارون می باره...
نیگا کن توی آسمون آینه ها رو / تو هر قطره ای عکس شهرای مارو
زمین جگر تشنه واکن لبارو / بنوش قطره های شراب خدا رو
غماتو فراموش کن / تا می تونی می نوش کن
با رنگای دیوونه گل / چشمامونو مدهوش کن...