به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، دی ۰۷، ۱۳۸۹

پیام سیمین بهبهانی
برای آزادی فریبرز رئیس دانا