به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۲۸، ۱۳۸۹

سایت خبری روزنامه شرق "فیلتر" شد
به دنبال دستگیری سردبیر، مدیرو شماری از روزنامه نگاران، روزنامه "شرق" چاپ تهران، به دستورمقامات دولتی سایت خبری این روزنامه نیز فیلترگذاری شد. به گزارش منابع خبری، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران، علت فیلترشدن سایت خبری شرق "انتشارنامه ای متضمن توهین و نشراکاذیب" بوده است.
دادستان تهران در ضمن دستگیری دو خبرنگاردیگرروزنامه شرق به نام های طباطبائی وفرجی را مورد تائید قرار داده و گفته است تحقیقات ازآنها ادامه دارد.