به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۱۰، ۱۳۸۹

         مینا اسدی
کودکان گرسنه جهان


تجدید عهد، مینا اسدی، اینجا گوش کنید