به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آذر ۲۶، ۱۳۸۹

     ولادیمیر پوتین
تعجب حضار از خوانندگی پوتین 
ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه با رفتن روی سن
 و نواختن پیانو و خواندن ترانه همه را بهت زده کرد.
تمامی حاضرین با شنیدن صدای پوتین در عین بهت زدگی
شروع به خواندن این ترانه به صورت دسته جمعی نمودند.