به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، دی ۰۱، ۱۳۸۹

    دکتر منصور بیات زاده
تأملی بر نوشته آقای عبدالله شهبازی
در باره
« سرويسهای اطلاعاتی و انقلاب اسلامی ايران ـ قسمت سوم
سازمان‌های دانشجويان ايرانی در خارج از کشور»
ـ بخش اول ـ
آقای عبدالله شهبازی ــ «مورخ» ــ ، تحت عنوان « سرويسهای اطلاعاتی و انقلاب اسلامی ايران» مقاله ای در شش قسمت به نگارش درآورده و آنرا در ١٨ آبان ١٣٨٩(٩ نوامبرماه ٢٠١٠) ازطريق « وبگاه شهبازی » منتشر کرده است. (١)
ادامه مطاب