به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۹۰

       محسن نامجو
تقدیم به خانم پروین فهیمی، مادر سهراب
یادگار خون سرو