به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۹۰

                  رامین کامران                

درس هایی که از رفراندوم ۵۸  

می توان آموخت