به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۹۰

                      گوگوش


من همون ایرانم

منو از یاد نبرید، میدونم ویرانم

ضجه هامو میشنوید، من همون ایرانم