به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۹۰

عضویت افتخاری منصور اسانلو
 در بزرگترین اتحادیه کارگری بریتانیا

خبرگزاری هرانا - يونايت، بزرگترين اتحاديه کارگری بريتانيا، روز پنجشنبه اعلام کرد که منصور اسانلو، رئيس زندانی هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، را به عضويت افتخاری خود برگزيد.
اسانلو که در تيرماه سال ۸۶ به اتهام های امنيتی بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شد، در زندان رجايی شهر کرج به سر می برد. وی در تابستان سال گذشته به يک سال زندان ديگر محکوم شد.
بازداشت و زندانی شدن منصور اسانلو و شمار ديگری از فعالان کارگری با اعتراض سازمان های حقوق بشری و اتحايده های کارگری مواجه شده است. 
لن مک کلوسکی، دبير کل اتحاديه کارگری يونايت، با بيش از يک ميليون و ۵۰۰ هزار عضو، روز پنجشنبه عضويت افتخاری منصور اسانلو در اين تشکل کارگری را در نشست فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل اعلام کرد.
اين اقدام در راستای مبارزه برای حقوق اتحاديه ای اسانلو، رئيس زندانی هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، صورت گرفته است.
دبير کل اتحاديه کارگری يونايت گفت: منصور اسانلو الهام بخش ما است و اين گام کوچکی برای قدردانی از آنچه که او برای اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و نيز اتحاديه های مستقل کارگری در جهان انجام داده است، به حساب می آيد.
لن مک کلوسکی با ابراز خوشحالی از عضويت افتخاری منصور اسانلو در اتحاديه کارگری يونايت اعلام کرد که اين تشکل کارگری به مبارزه خود برای آزادی اسانلو ادامه خواهد داد.
ديويد کاکرافت، دبير کل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، نيز گفت: منصور نماد برجسته ای برای تمامی رهبران و اعضای تشکل های کارگری است که در ايران زندانی هستند.
کاکرافت با اشاره به بيماری اسانلو افزود که درمان او توسط مقام های ايرانی می تواند مرهمی برای چهره مخدوش ايران باشد.
منصور اسانلو از بيماری های گوناگون رنج می برد و به گفته خانواده اش، مقام های زندان رجايی شهر و قوه قضاييه با دادن مرخصی به وی برای معالجات پزشکی مخالفت می کنند.
دبير کل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل در مورد عضويت افتخاری اسانلو در اتحاديه کارگری يونايت گفت که اين اقدام يادآور اين نکته است که او فردی شناخته شده در جهان است و مورد حمايت جهانيان قرار دارد.