به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



جمعه، اردیبهشت ۰۹، ۱۳۹۰


مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصولِ کار و منشِ آنان  ادامه مطلب