به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۹۰

روز جهانی کار و کارگر گرامی باد


فرامرز اصلانی
ترانه کارگر

باید دوباره برزگر شد / باید دوباره کارگر شد

باید درو کرد / باید که کوبید

باید دوباره / از ریشه روئید