به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۹۰

همراهی علیرضا قربانی و خانم دُرصاف الحمدانی از تونسخوش باش
چندان بخورم شراب کین بوی شراب
آید زتراب چون شوم زیر تراب
گر بر سر خاک من رسد مخموری
از بوی شراب من شود مست و خراب


 صدای رسا و قوی علیرضا قربانی همراه صدای خانم دُر صاف الحمدانی بر روی اشعار خیّام، نوای کمانچه و تنبور سهراب پورناظری، آهنگ سازی زیبای علی‌ قمصری، و دستان توانای بیژن شمیرانی و حسین زهاوی…لحظاتی عرفانی را خلق میکنند که آدمی‌ را کمی‌ به حال و هوای درویشانه خیّام نزدیک تر می‌کند.