به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۹۰

          بهروز سورن
این آیت الله خون می طلبد

احمد خاتمی در آخرین اظهارات خود تاکید میکند که فشارهای تا کنونی و سرکوب و ارعاب همیشگی اوباش رژیم موفق نبوده است و این مشکل را در حد یک فاجعه دانسته و برای مقابله با آن میبایستی خون ریخت و تنها راه پایان این کابوس حاکمیت مذهبی که بد حجابی اش میخوانند, ریختن خون عزیز زنان آزده ای ست که به فرهنگ تحمیلی مذهبی حاکم نه میگویند, آن را به سخره میگیرند و آزادی این نیمه انسانی را طلب می کنند. گویا تا کنون این نظام کم خون ریخته است و تجاوز و شکنجه و شلاق و ... در کار نبوده است!!؟ همه ما بیاد داریم ویدئوهای منتشر شده در یوتیوب را که چگونه اراذل و اوباش رژیم و مزدوران احمد خاتمی جنایتکار و شرکایش زنان را بطور فجیع در برابر چشمان کودکانشان و رهگذران بداخل ماشین میکشاندند و یا مضروب و خون آلود میکردند و یا از ماشین ها بیرون می کشیدند.


.......................


زنان آزاده کشورمان هیچگاه به تمایلات قرون وسطائی حاکمان جمهوری اسلامی تن ندادند. هیچ زمانی از بروز تمایلات خود کوتاهی نکردند. این امر بیشترین تظاهر خود را در چهره نمائی و پس و پیش کردن روسری یا رنگ حجاب اجباری خود را نشان داده است. از ابتدای تسلط سیاه این رژیم تا کنون ( بد حجابی ) ریسمان پیوستگی و همبستگی زنان کشورمان و این امر کم ارتباط با سطح معیشت آنان بوده است.

نیروهای وابسته به رژیم از هر نوع لباس شخصی یا انتظامی آن علیرغم توسل به اسید و شلاق و زندان و شکنجه و حبس و تهدید و ..... اما در مواجهه با نیمی از جامعه انسانی ایران عاجز مانده و اعترافات این جانور بنام احمد خاتمی بهترین گواه این مدعاست. اسارت انبوه فعالین جنبش زنان و مقاومت بی انتهای آنان سردمداران این نظام را چنان درمانده کرده است که حتی در شهر مذهبی قم نیز از این مقاومت فرهنگی سیاسی در امان نمانده اند.

احمد خاتمی در آخرین اظهارات خود تاکید میکند که فشارهای تا کنونی و سرکوب و ارعاب همیشگی اوباش رژیم موفق نبوده است و این مشکل را در حد یک فاجعه دانسته و برای مقابله با آن میبایستی خون ریخت و تنها راه پایان این کابوس حاکمیت مذهبی که بد حجابی اش میخوانند, ریختن خون عزیز زنان آزده ای ست که به فرهنگ تحمیلی مذهبی حاکم نه میگویند, آن را به سخره میگیرند و آزادی این نیمه انسانی را طلب می کنند. گویا تا کنون این نظام کم خون ریخته است و تجاوز و شکنجه و شلاق و ... در کار نبوده است!!؟ همه ما بیاد داریم ویدئوهای منتشر شده در یوتیوب را که چگونه اراذل و اوباش رژیم و مزدوران احمد خاتمی جنایتکار و شرکایش زنان را بطور فجیع در برابر چشمان کودکانشان و رهگذران بداخل ماشین میکشاندند و یا مضروب و خون آلود میکردند و یا از ماشین ها بیرون می کشیدند.

اما و بنابر تجربه های دیرینه سیاسی در وقوع تحولات بنیادین در کشورهای مذهب زده همانند ایران, بدون حضور فعال زنان هیچ تحولی اساسی متحقق نخواهد شد. زنان کشورمان در تمامی عرصه های مقاومت و مبارزه با پتانسیلی ماورای تصور حضور یافته اند و این وظیفه تاریخی خود را برای دستیابی به حق طبیعی برابری با مردان و آزادی پوشش را از دستهای توانای خود رها نخواهند کرد.

رهائی زنان رهائی جامعه بشری است

5.آوریل 2011