به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، فروردین ۲۶، ۱۳۹۰

   مهدی سعیدی، امام جمعه و تولیت قم: «آقای خامنه ای هنگام تولد یا علی گفت»