به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۹۰

از بركات سال جهاد اقتصادي !

هجوم مردم فقیر وتهیدست به داخل محوطه پخش مرغ تعاوني