به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۹۰

اول وآخر کار


اندرين ره می تراش و می خراش
تا دم آخر دمی غافل مباش
مولوی