به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۹۰

استقرار حاکمیت ملی هدف جبهه ملی ایران است

اول ماه مه روز جهانی کارگر گرامی باد

از آغاز قرن هیجدهم وبدنبال انقلاب صنعتی که در اروپا وسپس در آمریکا روی داد ، کارخانجات وکارگاه های تولیدی بزرگ یکی پس از دیگری پا به منصه ظهور گذاشتند وقشری جدید از مردمی که بادریافت دستمزد در این محیط های جدید کار مشغول به کار شده بودند به نام قشر کارگر تشکیل گردید . پیش از آن زحمتکشان بیشتر در روی مزارع کشاورزی و دربخش دامپروری و یا در کارگاه های کوچک ومبتدی به کار گرفته میشدند.
کار گران از همان نخست در مورد ساعات کار روزانه و میزان دستمزد با صاحبان کارخانه و کارفرمایان کشمکش داشته وبرای احقاق حقوق خود ، درجدل ومناقشه بودند . واز همان وقت اعتراضات و اعتصابات کارگری بیشتر برسر همین موارد براه افتاد. 
 در روز اول ماه مه سال 1886 شورش اعتراضی و اعتصاب کارگران آمریکائی در شهر شیکاگو برای کاهش ساعات کار روزانه به هشت ساعت ، اتفاق افتاد ودر روز چهارم اعتصاب پلیس بر روی کارگران اعتصابی آتش گشود که درنتیجه تعدادی از کارگران کشته و مجروح شدند . تعداد کشته شدگان هیچگاه معلوم نگردید . ولی پس از این واقعه دلخراش پنج نفر از رهبران کارگران هم محاکمه وبه اعدام محکوم شدند واین حکم در مورد چهارنفر از آنان اجراء شد . زیرا که نفر پنجم قبل از اجرای حکم خودکشی نمود. واز آن پس روز اول ماه مه مطابق با یازدهم اردیبهشت به عنوان روز جهانی کارگر شناخته شده و درتاریخ ثبت گردید .
اگر افزایش تولید در جوامع بشری موجب شکوفائی اقتصادی وپیشرفت در تمام زمینه های اجتماعیست ، این جوامع پیشرفت و اعتلای خودرا مدیون کار کارگران به عنوان یکی از عوامل اصلی ومهم تولید میباشند . و به همین دلیل است که این قشر زحمتکش باید مورد تکریم قرارگرفته وازلحاظ میزان دستمزد ، میزان ساعات کار ، سلامت محیط کار، تامین مسکن و درمان وآموزش وتامین اجتماعی مورد حمایت قرار بگیرند .

در میهن ما متاسفانه به این نیازهای اولیه کارگران توجه نشده ونمیشود . طبق گزارشات منتشر شده در بسیاری از کارخانجات ماه هاست که پرداخت حقوق کارگران به تعویق افتاده است . در برخی موارد از استخدام رسمی آنان سر باز میزنند . درمواردی اخراج عده ای از کارگران بعلت کاهش فعالیت کارخانه ها ویاتعطیلی آنها صورت میگیرد وبسیاری از کارگران در شرایطی سخت وزیر خط فقر زندگی میکنند و لذا اعتراضات واعتصابات کارگری در بسیاری از کارخانجات و کارگاه ها به چشم میخورد. در همین یکی دو ماهه اخیر اعتصاب در مجتمع پتروشیمی بندر امام ، کارخانه کاغذ سازی پارس در هفت تپه ، کارخانه پتروشیمی تبریز، لاستیک البرز تهران ، نساجی مازندران ، لوله سازی خوزستان در اهواز ، پالایشگاه وشهرداری آبادان ، کیان تایر و بسیاری از جاهای دیگر روی داده است . کارگران میزان افزایش حقوق خودرا در سال 90 ناچیز دانسته ومتناسب با میزان تورم وفزایش قیمت ها نمیدانند . نمایندگان کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران که جز احقاق حقوق صنفی خود گناهی ندارند مدتهاست که در زندان بسر میبرند و به محکومیت های سنگین وغیر قابل توجیه محکوم شده اند .

جبهه ملی ایران روز جهانی کارگر را به کارگران شریف وزحمتکش کشور تبریک گفته وخواهان رسیدگی به وضعیت معیشتی آنان وتامین نیازهای اولیه کارگران عزیز وامکان تشکیل اتحادیه های صنفی برای آنان میباشد .

تهران – جبهه ملی ایران

یازده اردیبهشت ماه 1390