به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۹۰

پس از رقصیدن یلسین و پوتین، نوبت به دمتری مدودُف رسید!