به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۹۰

 شعار مرگ بر دیکتاتور و پرتاب لنگه کفش

به صفار هرندی در دانشگاه آزاد تهران و خواجه نصیرطوسی


به گزارش دانشجو نیوز، صفار هرندی، معاون فرهنگی سپاه  که به دعوت بسیج دانشگاه آزاد واحد تهران شمال در آن دانشگاه حضور پیدا کرده بود، با حضور گسترده دانشجویان معترض روبرو شد.
به گزارش دانشجویان حاضر در جلسه، صفار هرندی در بدو جلسه توسط سئوال در مورد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری به چالش کشیده شد و متعاقباً دانشجویان با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور و همخوانی سرود یار دبستانی نسبت به حضور معاون فرهنگی فرمانده سپاه در دانشگاه اعتراض کردند.
یاد آور می شود قبلاً دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر طوسی نیز که صفار هرندی در آن دانشگاه حضور یافته بود، با پرتاب لنگه کفش به طرف وی نبست به حضور این مقام امنیتی در دانشگاه اعتراض کرده و خواستار خروج او از دانشگاهشان شده بودند.
در دانشگاه های قزوین و تبریز نیز وقایع مشابهی به هنگام حضور صفار هرندی که سابقه تصدی وزارت ارشاد در دولت اول محمود احمدی نژاد را دارد، رخ داده بود.