به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مهر ۲۳، ۱۳۹۰

آزادی جمع وسيعی از زندانيان سياسی در برمه
آنگ سان سوچی، رهبر ليگ ملی برای دموکراسی، از آزادی اين افراد استقبال
 و ابراز اميدواری کرده است زندانيان عقيدتی بيشتری، آزاد شوند. 
گروه های مدافع حقوق بشر و اپوزيسيون برمه از آزادی ١۸٣ زندانی سياسی آن کشور از جمله يک راهب برجسته، يکی از رهبران اقليت های فرقه ای و يک کمدين محبوب در روز چهارشنبه خبر دادند.

آنگ سان سوچی، رهبر ليگ ملی برای دموکراسی، از آزادی اين افراد استقبال و ابراز اميدواری کرده است زندانيان عقيدتی بيشتری، آزاد شوند.

آشين گامبيرا، از رهبران انقلابی برمه، و زرگنار، کمدين معروف برمه ای که دولت آن کشور را بخاطر عملکرد ضعيفش در جريان توفان مرگبار سال ٢٠٠۸ مورد انتقاد قرار داده و به ۵۹ سال حبس محکوم شده بود، از جمله زندانيانی هستند که روز چهارشنبه آزاد شدند.

تلويزيون دولتی برمه روز سه شنبه گزارش داد دولت آن کشور بيش از ۶ هزار زندانی عمدتا سالمندان و افراد رنجور و زندانيانی را که رفتار خوبی داشته اند، آزاد می کند؛ با اينحال مشخص نيست عفو دولتی شامل چه تعداد از بيش از ٢ هزار زندانی عقيدتی در برمه خواهد بود. برمه ادعا می کند زندانی سياسی در آن کشور وجود ندارد.