به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آبان ۰۲، ۱۳۹۰

شهره حقیری
زبان نیاز
خوش آن که چو باران، به من تو بباری