به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آبان ۰۵، ۱۳۹۰

 دکتر منصور بیات زاده
 
آيا اظهارات آقای دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان
در باره مبارزات ملی ـ ميهنی کنفدراسيون محصلين
 و دانشجويان ايرانی و حزب توده ايران
 در مغايرت و تضاد با اسناد و مدارک تاريخی
 قرار ندارد؟!

*****
 
درنقد اظهارات و ادعاهای آقای دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان درنوشته: 
«گفت‌و‌گویی متفاوت با همایون کاتوزیان درباره زندگی سیاسی و فکری او/ از دوستی با خلیل ملکی و جلال آل‌احمد تا تجربه کنفدراسیون و همکاری با حمید عنایت»
ـ بخش چهارم ـ چهار شنبه ۴ آبان ۱۳۹۰ - ۲۶ اکتبر ۲۰۱۱