به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مهر ۲۱، ۱۳۹۰

  ۳۷ روز ـ شاپور بختیار

نگاهی به زندگی شاپور بختیار و کوشش او در دولت ۳۷ روزه اش در ایران، فیلم - ۲۰۱۱