به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آبان ۰۷، ۱۳۹۰

به مناسبت روز کوروش 
سازمان ملل هفتم آبان را روز کوروش کبیر اعلام کرد
کوروش اولین راوی حقوق بشر می باشد